Struktur Organisasi

Komisaris
Drs. H. Ali Umar Shahab

Direktur
Muhammad Yusuf Shahab

Staff Administrasi
Haikal Shahab
Lina Yuliana

Pembimbing
Ust. H. M. Syukri Shahab, SE
Ust. Inayatullah
Ust. Nur Shiddiq Mawardi Juremi
Ust. H. Muhammad Tontowi Rahman, S.Ag, M. Pd. I